V rámci našich dosavadních zkušeností nabízíme zpracování kompletních koncepcí Smart City a Smart regionů dle daných metodik a postupů ČR a EK.

Metodiky konceptu inteligentních měst

Nabízíme zpracování koncepcí Smart City i Smart Region. Zabýváme se hlavně problematikou obcí a měst v regionech zvlášť chráněných území ČR.

Pro Ministerstvo místního rozvoje zpracoval Mgr. David Bárta, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. metodiku Smart City (SC), jejíž základní principy a přístupy uvádíme zde, neboť Město Železná Ruda má být jedním z pilotních projektů (v rámci uvedených aktivit MŽP) formou zpracování úvodní strategie Smart City s následnou realizací. Proto by zástupci provozovatele areálu měli být (podobně jako u dalších rozvojových dokumentů) při tom od samého začátku.

Metodika zohledňuje aktuální znalosti a zkušenosti evropských měst při tvorbě a uplatňování konceptu SC i dostupné informace z úrovně EU. Jednotlivá řešení se v daných městech velmi liší, a to především s ohledem na kulturní a civilizační zázemí. Proto nelze koncept SC pojímat jako vymezení jednoho řešení, ale spíše jako soubor možných přístupů a řešení vyžadující lokální adaptaci.

Účelem je

  • Definovat koncept inteligentního města v kontextu ČR pro účely využití veřejnou správou a pro účely efektivního využití veřejných prostředků.

Cílem je

  • Stanovit Metodický postup pro realizaci konceptu smart city v podmínkách ČR.

Inteligentní město lze pro podmínky ČR v kontextu této metodiky definovat takto

Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně vyjádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s cílem zvýšit kvalitu života, svou atraktivitu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných ICT technologií umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty skrze komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením vhodných organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a otevřeným způsobem s cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich synergického využití. Kvalitou života v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé.

Územní dimenze

Ačkoliv metodiku inteligentních měst mohou využít všechna města a obce bez rozlišení geografických, politických, ekonomických a sociodemografických rozměrů, lze realizaci SC programů v komplexnější podobě předpokládat na území většího města či aglomerace.

Vytvořit koncept inteligentního města je složitý proces. Proto byl vytvořen rámec inteligentního města, který se skládá z 16 komponent. Jednotlivé komponenty rámce, viz níže, tak představují kontrolní položky, které tvůrcům SC koncepce pomáhají formulovat strategii tak, aby postupné nasazování různých moderních technologií vyvolalo synergický efekt, nikoliv izolovaná řešení. 16 komponent lze rozdělit na 4 na sebe navazující vyšší celky:

A. Organizační (Město; smart governance), která spočívá v organizaci složek města (plně v souladu s MA21), a v kontextu smart city slouží ke zpracování získaných (naměřených) dat a jejich následné aplikaci v rozhodovacích procesech města.

B. Komunitní (Občan; smart citizen) (částečně v souladu s MA21), která spočívá v zavedení nástrojů pro elektronickou komunikaci města a občanů, v kontextu smart city pak slouží k využití občanů coby „živých senzorů“ ke sběru dat a názorů.

C. Infrastrukturní (Technologie; Smart Economy, Smart Living, Smart Environment a Smart Mobility), která se zabývá zavedením informačních a komunikačních technologií pro řešení jednotlivých agend města, v kontextu smart city se jedná o vytvoření celistvého systémového organismu se schopností detekovat různé jevy na infrastruktuře města, zasílat tyto informace k centrálnímu zpracování a publikovat tato data k volnému využití veřejností.

D. Výsledná (Inteligentní město; kvalita života, atraktivita města/brand), která je cílem tvorby inteligentních měst, v kontextu smart city představuje měřitelné a vyčíslitelné hodnoty atraktivnosti města z hlediska jeho otevřenosti, čistoty, ekonomické výhodnosti a pověsti.

smart city

Tabelární vyjádření rámce inteligentního města

Vyšší celekč.KomponentaPříklady naplnění
A: Organizační 1 Politický závazek Vize inteligentního města
2 Organizace a odpovědnost Útvar města a odpovědná osoba
3 Strategie/Akční plán Strategický a Akční plán pro naplnění vize
4 Spolupráce a dlouhodobí partneři Pracovní skupina (zápis z jednání)
B: Komunitní 1 Aktivuje a propojuje Aplikace/web pro sběr nápadů a připomínek
2 Vytváří komunity a dává prostor k seberozvoji Motivační a podpůrné programy pro občany
3 Sdílí (ekonomika sdílení) Koncepty sdílení (bydlení, pracoviště, dopravních prostředků apod.)
4 Kultivuje veřejný prostor Vizualizace územního plánu, kategorizace uličního prostoru
C: Infrastrukturní 1 Plošné pokrytí Technologie a celoplošná regulace
2 Víceúčelové řešení Jedna investice/technologie pro pokrytí více účelů, systémová synergie
3 Integrované řešení Jedna centrální správa (např. datové centrum)
4 Otevřené řešení Otevřená data
D: Výsledný 1 Kvalita života: město digitální, otevřené a kooperativní Pestrost služeb a prostor pro podnikání
2 Kvalita života: město zdravé a čisté Environmentální dopad na občana
3 Kvalita života: město ekonomicky zajímavé Finanční dopad na občana
4 Brand: se skvělou pověstí Mediální obraz SC programů města

Synergie dopravy, energetiky a ICT

Uplatnění konceptu SC v jednotlivých oblastech se obecně zakládá na systematickém a cílevědomém využití ICT. Obecně se jedná o synergie v jednotlivých technických úrovních, viz kapitola 5, tj. identifikace, komunikace, informace a aplikace. Pro oblast dopravy se jedná o detekci jevů na dopravní infrastruktuře, detekci pohybu vozidel a chodců a zpracování těchto dat s cílem optimalizovat provozní systémy a řídit poptávku po dopravě.

V oblasti energetiky se jedná zejména o monitoring, resp. vyhodnocování spotřeby energie a emisí CO2 a jiných znečišťujících a zdravotně rizikových látek, řízení spotřeby energie formou pokročilého energetického a/nebo facility managementu a řízení, resp. optimalizace spotřeby a dodávky energie (smart grids).

Synergie mezi dopravou a energetikou se mohou projevit především v koncepčním propojení s rozvojem e-mobility, sledováním spotřeby klasických a alternativních paliv a spotřebou energie v sektoru dopravy a dopravní infrastruktury a vlivu rozvoje elektromobility na spotřebu elektřiny.

Neopomenutelným faktorem je samotná spotřeba energie na provoz ICT, jejichž rozvoj současně znamená zvyšování spotřeby zejména elektřiny v této oblasti. Vlivem vzájemného propojení obou, resp. všech tří oblastí je nutno posuzovat koncepce i jednotlivé projekty na základě vyvolané spotřeby energie, potažmo budoucích provozních nákladů.

Shrnutí

Inteligentní město nenastane pouze průnikem odvětví dopravy, energetiky a ICT (jak dokládá v textu Evropské sdělení C(2012) 4701 final, byť budou dopady přístupu Smart City na očekávané cíle EU 40/27/27 v těchto oblastech největší). Samotné město, se svými omezenými kompetencemi a rozpočtem, z principu nedokáže naplnit vysoká očekávání EU; toho lze dosáhnout jen přesvědčením podnikatelské obce a občanů, aby své plánované investice podpořili smart řešeními. Proto město v SC konceptu programově plní roli iniciátora, organizátora a testovacího prostředí, aby vzbudilo důvěru investorů (občanů či komerčních subjektů) jak ve své programy (např. energetických úspor), tak i odzkoušené smart technologie.

Metodiku inteligentních měst mohou využít města a obce bez rozlišení geografických, politických, ekonomických a sociodemografických rozměrů. V každém jednotlivém městě však bude nutné postupovat individuálně dle konkrétních dispozic a potřeb. Pro tvorbu komplexních SC programů ve specifických odvětvích tak každé město v ČR může využít jednotnou strukturu 16 komponent inteligentního města a inspirovat se příklady uplatnění metodiky na konkrétní oblasti doplněnou indikátory pro měření jejich úspěchu.

EU Smart City

Metodika vznikla v souvislosti s cílem Konkurenceschopná Evropa a je zaměřena na středně velká (100 až 500 tis. obyv.)města, která mají nižší vybavenost než metropole. Tato města se musí zaměřit na svoji identifikaci, , která bude šancí pro vymezení se vůči jiným městům na stejné úrovni.

Proč smart city? Na pozadí celosvětových ekonomických a technologických změn podmíněných globalizací budou muset města v Evropě řešit řešit otázku kombinování udržitelného rozvoje s konkurenceschopností. Tento problém bude mít velmi zřetelný dopad na otázky kvality městského bydlení, hospodářství, kultury, sociálních a environmentálních podmínek.

Smart City je město dobře fungující v 6 charakteristikách, postavených na "inteligentní" kombinaci dotací a podnikatelské činnosti, nezávislých sdružení a uvědomělých občanů.

Smart city model

  • Smart ekonomika
  • Smart mobilita
  • Smart životní prostředí
  • Smart lidé
  • Smart život
  • Smart řízení

Napište nám

Povinný údaj

Neplatný formát e-mailu

Vyplňte Vaši zprávu

Neplatný vstup